Meer

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN HANDELSONDERNEMING LOUIS VERWIMP B.V. TE VALKENSWAARD.

 • 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle overeenkomsten betreffende door ons te verrichten leveringen en/of diensten en/of werkzaamheden. Bedingen, waarbij van de algemene voorwaarden wordt afgeweken, zijn slechts van kracht voor zover zij door ons schriftelijk zijn bevestigd, en gelden alleen voor de overeenkomst waarbij zij zijn gemaakt. Indien onze afnemer algemene voorwaarden of bijzondere voorwaarden hanteert, gelden deze niet, voor zover zij strijdig zijn met de onderhavige algemene voorwaarden.
 • 2a. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijking worden aanvaard, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk het tegendeel is vermeld.
 • 2b. Al onze aanbiedingen worden geacht te zijn vervallen, indien zij niet binnen 14 dagen na dagtekening worden aanvaard, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.
 • 2c. Wij zijn eerst gebonden, nadat wij de opdracht schriftelijk hebben aanvaard dan wel handelingen hebben verricht tot uitvoering van de opdracht. De afnemer is door zijn enkele opdracht – mondeling of schriftelijk – gebonden.
 • 3. De afnemer is aan een schriftelijke bevestiging onzerzijds gebonden, indien door hem niet binnen 3 dagen na ontvangst tegen de inhoud van zodanige bevestiging schriftelijk bezwaar is gemaakt. Deze schriftelijke bezwaren dienen binnen de gestelde termijn op ons adres te zijn ontvangen. Het risico voor niet-tijdige ontvangst van het bezwaar komt voor rekening van de afnemer.
 • 4. Wij hebben het recht om, indien na datum van aanbieding, van totstandkoming of bevestiging van de opdracht, de inkoopprijzen, de prijzen van (hulp)materialen of grondstoffen, de lonen, sociale lasten, belastingen, in- of uitvoerrechten, en/of andere kostenfactoren, waaronder begrepen prijsstijgingen als gevolg van koerswijzigingen, alsmede andere kostprijsfactoren, een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit ten gevolge van reeds bij de aanbieding, de totstandkoming of bevestiging van de opdracht voorzienbare omstandigheden, de prijs dienovereenkomstig te verhogen.
 • 5a. Bij eenzijdige annulering van de overeenkomst door de afnemer, is deze een niet voor vermindering vatbare boete verschuldigd van 30% van hetgeen de afnemer bij uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen, onverminderd ons recht op vergoeding van de schade voor zover deze de 30% overtreft.
 • 5b. Het percentage als bedoeld in artikel 5 sub a bedraagt 100%, indien de annulering van de overeenkomst door de afnemer geschiedt terwijl de afnemer er al van in kennis is gesteld dat de op- of aflevering, of een deel ervan indien het een deellevering betreft, kan plaatsvinden.
 • 6a. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling door de afnemer te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. De afnemer wordt geacht daarna c.q. na verloop van de overeengekomen betalingstermijn van rechtswege, derhalve zonder enige sommatie of ingebrekestelling, in verzuim te zijn. Betaling dient te geschieden op de door ons aangegeven wijze.
 • 6b. De afnemer zal zich nimmer op enige korting, verrekening of opschorting kunnen beroepen, tenzij zulks schriftelijk is overeengekomen.
 • 6c. Geschiedt de levering in gedeelten, dan kan ieder gedeelte door ons afzonderlijk worden gefactureerd.
 • 6d. Indien de afnemer niet tijdig overeenkomstig dit artikel heeft betaald, is hij verplicht vanaf de dag der opeisbaarheid een rente te betalen, onverminderd de ons verder toekomende rechten. Deze rente zal naar onze keuze bedragen 1% per maand op gedeelte van een maand, of een percentage overeenkomende met het dan geldende promesse disconto van de Nederlansche Bank, verhoogd met 4.
 • 6e. Iedere verplichting van afnemer is onzerzijds te allen tijde terstond opeisbaar, indien de afnemer surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, zijn bedrijf liquideert of aan derden overdraagt, een crediteurenregeling entameert of zijn bankkrediet opgezegd ziet, onder curatele of bewind wordt gesteld, dan wel te zijnen laste beslag wordt gelegd, in welke gevallen wij tevens het recht hebben om gesloten overeenkomsten te ontbinden, onverminderd ons recht op schadevergoeding en onverminderd onze overige rechten.
 • 6f. Niet betaling van een factuur op de vervaldag heeft de onmiddellijke opeisbaarheid van alle op de afnemer bestaande vorderingen ten gevolge, terwijl wij in dat geval bovendien het recht hebben om alle eventueel nog lopende overeenkomsten te annuleren met behoud door ons van het recht op betaling van het reeds geleverde en op schadevergoeding.
 • 7. Alle eventuele kosten, waaronder incasso-, deurwaarder- en advocaatkosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke door ons worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van de afnemer te bewerkstelligen, zijn ten laste van de afnemer. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 250,- waaromtrent geen bewijs behoeft te worden aangevoerd. Zij zijn verschuldigd vanaf het moment dat de vordering ter incasso uit handen is gegeven, ongeacht of de afnemer daarvan op de hoogte is.
 • 8. Wij zijn gerechtigd gedurende de loop van een overeenkomst bij vrees voor wanbetaling door de afnemer alle overeengekomen leveranties en/of werkzaamheden op te schorten en van de afnemer vooruitbetaling te verlangen of van de afnemer te verlangen dat zekerheid wordt gesteld voor hetgeen de afnemer uit hoofde van de overeenkomst verschuldigd is of uit hoofde van de overeenkomst verschuldigd zal zijn. Deze bepaling geldt niet alleen voor de lopende overeenkomsten, maar ook voor de reeds door ons uitgevoerde overeenkomsten, waarvan betaling door de afnemer niet of slechts gedeeltelijk heeft plaatsgevonden.
 • 9a. De kosten voor vervoer tot aan het adres van de afnemer zijn vanaf een bepaald orderbedrag franco, daarboven worden order/verzendkosten aangerekend aan de afnemer. Dit wordt in de bestelportal van de afnemer expliciet vermeld.
 • 9b. Voor vervoer van fietsen tot aan het adres van de afnemer buiten de Benelux wordt een aparte bijdrage/toeslag voor de transportkosten aangerekend aan de afnemer.
 • 10a. Leveringstermijnen worden slechts bij benadering opgegeven. Overschrijding van de levertijd zal de afnemer nimmer recht geven op schadevergoeding, boete, ontbinding van de overeenkomst of niet nakoming van enige verplichting, welke voor hem uit de overeenkomst of uit enige andere overeenkomst voortvloeit.
 • 10b. De afnemer zal, indien bij de totstandkoming van een overeenkomst geen termijn is overeengekomen binnen welke door hem dient te worden afgenomen, binnen een nader overeen te komen termijn het gekochte moeten afnemen, en bij gebreke van zodanige nadere overeenkomst, binnen een door ons te stellen termijn.
 • 10c. Bij niet-afname binnen de overeengekomen c.q. gestelde termijn zal de afnemer van rechtswege, derhalve zonder sommatie of ingebrekestelling, in gebreke en verzuim zijn. Wij hebben dan het recht te onzer keuze hetzij nakoming der overeenkomst te vorderen, hetzij deze overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen en de in artikel 5 bepaalde schadevergoeding te vorderen.
 • 11a. Voor zover wij garantie verstrekken is de garantie op de door ons geleverde goederen dezelfde als de garantie welke onze toeleverancier of de fabrikant van die goederen ons daarop daadwerkelijk verstrekt.
 • 11b. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek aan de door ons geleverde goederen is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de afnemer en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van ons, de afnemer of derden aan de goederen wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere goederen/zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De afnemer komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar wij geen invloed op kunnen uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
 • 11c. In geval van niet, niet tijdige, niet volledige of niet goede levering hoe dan ook, is, onverminderd het in artikel 11 bepaalde, onze eventuele plicht tot vergoeding van schade volledig voldaan door alsnog levering van hetgeen door de afnemer is gekocht of door het verhelpen van de gebreken, voor zover die aan onze schuld of nalatigheid kunnen worden geweten en voor zover die duidelijk omschreven ons ter kennis zijn gebracht. Voor het geval door ons niet tot alsnog levering of verhelpen van de gebreken wordt overgegaan, is onze plicht tot vergoeding van de schade volledig voldaan door betaling van de werkelijk door de afnemer gemaakte kosten tot een maximum van 15% van de koopsom van het betreffende product. De afnemer heeft nimmer het recht op ontbinding van de overeenkomst of op schadevergoeding wegens de door vervanging of herstel eventueel ontstane vertraging. Vervangen goederen dienen aan ons te worden teruggeleverd.
 • 11d. Onze aansprakelijkheid tegenover de afnemer voor door ons geleverde goederen gaat echter nooit verder dan die van onze toeleverancier voor deze goederen jegens ons, en slechts voor zover onze toeleverancier daarvoor daadwerkelijk verhaal biedt.
 • 11e. Onze aansprakelijkheid tegenover de afnemer blijft te allen tijde beperkt tot hetgeen hiervoor in dit artikel is bepaald. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor overige schade, schade aan andere goederen dan de door ons geleverde, schade aan personen, gevolgschade, bedrijfsschade of stagnatieschade, geleden door de afnemer of door derden.
 • 11f. Adviezen, instructies of gebruiksaanwijzingen hoe ook genaamd in verband met gebruik, verbruik, onderhoud, bewerking, verwerking of bewaring van door ons geleverde goederen worden vrijblijvend en zonder enige aansprakelijkheid onzerzijds gegeven.
 • 11g. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van onze zijde.
 • 11h. Onze retour- en garantievoorwaarden en de daarbij behorende richtlijnen kunt u raadplegen in onze bestelportal.
 • 12a. Alle reclames dienen per aangetekend schrijven, uiterlijk binnen 14 dagen na aflevering der goederen, door de afnemer bij ons te zijn ingediend. Bij gebreke daarvan wordt de afnemer geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. Indien de afnemer niet binnen 14 dagen reclameert, dan komt de afnemer geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit coulance anders overeengekomen wordt.
 • 12b. Reclames kunnen niet worden ingebracht tegen geleverde en reeds gebruikte of verbruikte goederen.
 • 12c. Reclames geven de afnemer geen recht om betaling van niet betwiste gedeelten van onze vordering op te schorten.
 • 13a. Wij behouden ons ten aanzien van alle op grond van koopovereenkomsten geleverde of te leveren zaken de eigendom voor, tot het moment van volledige betaling van al hetgeen de afnemer jegens ons verschuldigd is. De eigendom gaat niet eerder over op de afnemer dan nadat wij zulks schriftelijk, zo nodig op verzoek van de afnemer, hebben bevestigd.
 • 13b. De in artikel 13a. bedoelde betalingsverplichtingen bestaan onder meer - maar niet uitsluitend – uit:
  • de verplichting tot voldoening van de tegenprestatie (koopprijs) voor die zaken;
  • de verplichting tot voldoening van door ons ter uitvoering van de overeenkomsten verrichtte of te verrichten werkzaamheden;
  • de vorderingen wegens tekortschieten van de afnemer in de nakoming van zijn verplichtingen, waaronder het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, wettelijke handelsrente en eventuele boetes en andere kosten..
 • 13c. Zaken worden geacht niet te zijn betaald indien de afnemer de betaling daarvan niet heeft aangetoond.
 • 13d. In geval van identieke, niet individualiseerbare zaken worden steeds (de partij) zaken behorend bij de oudste facturen geacht als eerste te zijn verkocht. Het eigendomsvoorbehoud rust derhalve in ieder geval altijd op alle geleverde zaken die zich ten tijde van het inroepen daarvan nog in de voorraad, winkel en/of de inboedel van de afnemer bevinden.
 • 13e. In de gevallen waarin een overeenkomst (tussentijds) eindigt,- waaronder genomen wordt ontbonden – hebben wij het recht de order of het gedeelte daarvan dat nog moet worden geleverd te annuleren dan wel op te schorten en het reeds geleverde als eigendom terug te vorderen indien enige betalingsverplichting niet tijdig en/of geheel is nagekomen, zulks onverminderd het ons toekomende recht op vergoeding van schade. In het geval van (tussentijdse) beëindiging van de overeenkomst, is iedere vordering van ons op de afnemer direct opeisbaar.

 • 13f. De afnemer is verplicht de zaken op ons eerste verzoek te tonen en in geval van betalingsverzuim desverlangd aan ons terug te geven. Afnemer verstrekt op eerste verlangen van ons een volmacht om (nog) niet betaalde zaken onmiddellijk terug te (doen) nemen, waar deze zich ook bevinden. De afnemer is verplicht om de door ons geleverde zaken, zolang deze niet worden gebruikt, kenbaar afgescheiden te houden van andere zaken. In het geval een derde eigendom of andere rechten pretendeert ten aanzien van de zaken is de afnemer verplicht ons daar per omgaande schriftelijk over te informeren.
 • 13g. De afnemer kan met een derde overeenkomen, dat deze voor hem de koopprijs betaalt en daarvoor in onze vordering wordt gesubrogeerd. In een dergelijk geval komt het eigendomsvoorbehoud niet te vervallen. Door subrogatie leveren wij de voorbehouden eigendom van de zaken waarvan de derde de koopprijs heeft voldaan aan de gesubrogeerde derde. Van het tijdstip van subrogatie af houdt de koper de omschreven zaken voor de gesubrogeerde derde.
 • 13h. De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verplaatsen, aan te passen, over te dragen of te bezwaren (al dan niet tot zekerheid van vorderingen van derden). Partijen beogen in dit kader goederenrechtelijke werking ex artikel 3:83 lid 2 BW. Het is afnemer echter toegestaan genoemde zaken binnen het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen, mits de afnemer ten aanzien van zijn afnemers eveneens een eigendomsvoorbehoud op de geleverde zaken heeft bedongen. Deze toestemming vervalt van rechtswege op het tijdstip dat de afnemer op enigerlei wijze tekortschiet in haar verplichtingen, voorlopige surseance van betaling verkrijgt dan wel in staat van faillissement wordt verklaard. Koper mag de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken in geen geval laten strekken tot zekerheid van vorderingen van derden.
 • 13i. De afnemer is verlicht de in artikel 14a. bedoelde zaken te verzekeren en wel in dier voege, dat in de desbetreffende verzekeringspolis het beding is opgenomen dat de dekking ook ziet op zaken van (potentiële) belanghebbende derden. Het is afnemer niet toegestaan eventueel aanspraken op zijn verzekeraar uit hoofde van verzekeringen als bedoeld in dit lid, voor zover betrekking hebbende op de in artikel 14a. bedoelde zaken, aan derden in pand te geven of als zekerheid in de ruimste zin des woords aan derden te doen dienen. Uitkeringen ter zaken van schade en verlies van evenbedoelde zaken treden in de plaats van de betrokken zaken.
 • 14. Onze administratie levert tegenover de afnemer volledig bewijs op van diens betalingsverplichtingen jegens ons, behoudens door de afnemer te leveren tegenbewijs.
 • 15. Indien met twee of meer afnemers wordt gecontracteerd, zijn deze ieder afzonderlijk voor het geheel aansprakelijk voor de volledige nakoming van de door hen gesloten overeenkomsten.
 • 16. In geval van overmacht – waaronder te verstaan elke van onze wil en/of controle onafhankelijke omstandigheid, al of niet voorzienbaar, waardoor gehele of gedeeltelijke uitvoering door ons van de overeenkomst tijdelijk en/of blijvend wordt verhinderd, daaronder begrepen, doch niet uitsluitend, niet of niet tijdige levering aan ons door onze toeleverancier alsmede niet of niet tijdige ontvangst door ons van de door onze toeleverancier aan ons verkochte zaken, invoer- of uitvoer- of deviezenrestricties, storing in ons bedrijf of in dat van onze toeleverancier of in het transport, staking binnen ons bedrijf of in dat van onze toeleverancier of in dat van de transporteur, een pandemie of een natuurramp – zij wij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zulks te onzer keuze, en betaling te vorderen ter zake van het wel uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst, zonder dat wij gehouden zijn tot het betalen van enige schadevergoeding aan de afnemer.
 • 17. Aan de afnemer in rekening gebrachte emballage wordt, mits in goede staat en mits binnen uiterlijk een half jaar na levering geretourneerd, tegen de in rekening gebrachte prijs teruggenomen.
 • 18a. Indien wij goederen rechtstreeks leveren aan de klant van een afnemer (dropshipment) en de klant deze goederen wenst te retourneren of te ruilen, dan dient de klant deze goederen te retourneren aan de afnemer. Retourzendingen worden door ons nimmer geaccepteerd, tenzij wij daar uitdrukkelijk schriftelijk mee akkoord gaan.
 • 18b. Afnemer onderhoudt in het geval van retourneren het contact met de klant.
 • 18c. Afnemer zal een klant nimmer doorverwijzen naar ons in geval van een retournering.
 • 18d. Retourzendingen geschieden voor rekening en risico van de afnemer.
 • 18e. Onze dropshipment leveringsvoorwaarden en de daarbij behorende tarieven (toeslag voor transport + handling) kunt u raadplegen in onze bestelportal.
 • 19a. Het gebruik van data en foto’s van onze bestelportal en/of onze feed is geheel voor eigen rekening en risico van de afnemer.
 • 19b. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor enige schade geleden door de afnemer ontstaan door het gebruik van data en/of foto’s van onze bestelportal en/of feed.
 • 19c. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor enige aansprakelijkheid van de afnemer jegens derden, ontstaan door het gebruik van data en/of foto’s van onze bestelportal en/of feed.
 • 20. Alle overeenkomsten, ook in geval van uitvoering daarvan buiten Nederland, en alle daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen worden beheerst door het Nederlands recht met uitzondering van het Weens Koopverdrag. Alle geschillen uit deze overeenkomsten voortvloeiende of daarmee verband houdende, ook die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen worden beslecht door de bevoegde Rechter op basis van de plaats van onze vestiging, tenzij wij de voorkeur geven aan een andere bevoegde Rechter.